Algemene voorwaarden

schermafbeelding-2019-03-10-om-15.17.39.png

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Opdrachtnemer:

Allround klusbedrijf Wout van de Wouw

KVK nummer: 72491396

Bokhamerstraat 1L

5042GD Tilburg

Opdrachtgever:

Als wederpartij van Klusbedrijf Wout van de Wouw.

Overeenkomst: De akkoordverklaring tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.

Schriftelijk: In geschrifte of via een elektronisch communicatiemedium.

Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden van Klusbedrijf Wout van de Wouw

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Klusbedrijf Wout van de Wouw en een opdrachtgever voor wie Klusbedrijf Wout van de Wouw deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Klusbedrijf Wout van de Wouw, wanneer voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes 

 1. De door Klusbedrijf Wout van de Wouw gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Klusbedrijf Wout van de Wouw is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Specifieke bepalingen betreffende de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Klusbedrijf Wout van de Wouw tijdig beschikt over:
 • 1. De benodigde volgens de overeenkomst aangegeven aangeleverde materialen bij de start van de werkzaamheden.
 • 2. De benodigde zorg voor vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen.
 • 3. Alle gegevens waarvan Klusbedrijf Wout van de Wouw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn.
 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Klusbedrijf Wout van de Wouw zijn werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren op het overeengekomen tijdstip of gedurende de overeengekomen periode.
 2. De opdrachtgever is steeds en voor eigen rekening verantwoordelijk voor het verkrijgen van (overheids) subsidies of uitkeringen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Klusbedrijf Wout van de Wouw zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Klusbedrijf Wout van de Wouw het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Klusbedrijf Wout van de Wouw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Klusbedrijf Wout van de Wouw worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Klusbedrijf Wout van de Wouw zijn verstrekt, heeft Klusbedrijf Wout van de Wouw het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Klusbedrijf Wout van de Wouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, in situaties waarbij Klusbedrijf Wout van de Wouw is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Klusbedrijf Wout van de Wouw de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Klusbedrijf Wout van de Wouw derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Klusbedrijf Wout van de Wouw zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal klusbedrijf Wout van de Wouw de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal klusbedrijf Wout van de Wouw daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Klusbedrijf Wout van de Wouw zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Klusbedrijf Wout van de Wouw verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Klusbedrijf Wout van de Wouw worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Klusbedrijf Wout van de Wouw behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dit geval een opzegtermijn van tenminste 90 dagen voor de werkzaamheden in acht te nemen.

(Onderstaande artikel 10 gewijzigd op 07-01-2021)
Valt de opzegging vanuit de opdrachtgever binnen de 90 dagen voor uitvoering werkzaamheden. Dan worden er annuleringskosten in rekening gebracht.

– Bij annulering meer dan 90 dagen voor de start werkzaamheden worden geen kosten berekend.
– Bij annulering vanaf 90 tot 60 dagen voor start van de werkzaamheden: 2% van het offertebedrag.
– Bij annulering vanaf 60 tot 40 dagen voor start van de werkzaamheden: 5% van het offertebedrag.
– Bij annulering vanaf 40 tot 20 dagen voor start van de werkzaamheden: 10% van het offertebedrag.
– Bij annulering vanaf 20 tot 5 dagen voor start van de werkzaamheden: 20% van het offertebedrag.
– Bij annulering vanaf 5 dagen voor start van de werkzaamheden: 30% van het offertebedrag.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst 

De vorderingen van Klusbedrijf Wout van de Wouw op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst met Klusbedrijf Wout van de Wouw omstandigheden duidelijk zijn geworden die Klusbedrijf Wout van de Wouw goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • 2. indien Klusbedrijf Wout van de Wouw de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • 3. In de genoemde gevallen is Klusbedrijf Wout van de Wouw bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Klusbedrijf Wout van de Wouw een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Klusbedrijf Wout van de Wouw
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Klusbedrijf Wout van de Wouw de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Klusbedrijf Wout van de Wouw slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 13. Honorarium 

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Klusbedrijf Wout van de Wouw, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Klusbedrijf Wout van de Wouw met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Klusbedrijf Wout van de Wouw niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Klusbedrijf Wout van de Wouw mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Klusbedrijf Wout van de Wouw kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. materialen.

Artikel 14. Betaling 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Klusbedrijf Wout van de Wouw aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Klusbedrijf Wout van de Wouw en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Klusbedrijf Wout van de Wouw onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Bij aanname werk is een vooruitbetaling van 30% van het totaalbedrag van toepassing.

Artikel 15. Incassokosten 

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
 • 1. over de eerste € 3.000,- 15%
 • 2. over het meerdere tot € 6.000,- 10%
 • 3. over het meerdere tot € 15.000,- 8%
 • 4. over het meerdere tot € 60.000,- 5%
 • 5. over het meerdere 3%
 1. Indien Klusbedrijf Wout van de Wouw aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid 

 1. Indien Klusbedrijf Wout van de Wouw aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
 • 1. De aansprakelijkheid van Klusbedrijf Wout van de Wouw, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 • 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Klusbedrijf Wout van de Wouw beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 • 4. Klusbedrijf Wout van de Wouw is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 • 5. Klusbedrijf Wout van de Wouw is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het world wide web (www).

Artikel 17. Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Klusbedrijf Wout van de Wouw geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klusbedrijf Wout van de Wouw niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Klusbedrijf Wout van de Wouw worden daaronder begrepen. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het world wide web (www) worden daaronder begrepen.
 2. Klusbedrijf Wout van de Wouw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Klusbedrijf Wout van de Wouw zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Klusbedrijf Wout van de Wouw opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Klusbedrijf Wout van de Wouw niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Klusbedrijf Wout van de Wouw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is Klusbedrijf Wout van de Wouw gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting 

De rechter in de woonplaats van Klusbedrijf Wout van de Wouw is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Klusbedrijf Wout van de Wouw het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen Klusbedrijf Wout van de Wouw en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Garantie

 1. Klusbedrijf Wout van de Wouw garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van 6 maanden vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij aangetoond kan worden dat de gebreken geen gevolg zijn van het doen of nalaten van werkzaamheden door klusbedrijf Wout van de Wouw.
 2. De garantie als bedoeld in lid 1 geldt enkel voor gebreken, die niet eerder dan op het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en die door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan klusbedrijf Wout van de Wouw zijn meegedeeld.
 3. De garantie is alleen van kracht in geval van een door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomst, normaal gebruik en onderhoud van het materiaal, en volledige betaling van alle opeisbare bedragen.

Artikel 21. Voorrijdkosten/Parkeerkosten

 1. Klusbedrijf Wout van de Wouw rekent binnen een straal van 10 km geen voorrijdkosten. Buiten deze straal worden voorrijdkosten berekend. Deze worden op de eindfactuur vermeld.
 2. Klusbedrijf Wout van de Wouw beschikt over een parkeerontheffing (gemeente Tilburg) Indien deze niet gebruikt kan of mag worden dient de opdrachtgever de gemaakte parkeerkosten te vergoeden. Deze kosten worden op de eindfactuur vermeld.

BTW Nummer: NL002194270B67